Szkolenia

Szkolenie Data
Ocena sekwencji DNA. Projektowanie starterów i sond do PCR i Real Time PCR 07 - 08.02.2019
Opis kursu:
O skutecznym przebiegu reakcji PCR oraz Real-Time PCR decydują właściwie dobrane startery i sondy. Dobór optymalnych warunków reakcji gwarantuje maksymalną wydajność oraz specyfikę zachodzącej amplifikacji. Reakcja Real-Time PCR umożliwia nie tylko pomiar tempa ekspresji genów, genotypowanie, identyfikację gatunków i szczepów ale również materiał do sekwencjonowania DNA. Otrzymane sekwencje należy ocenić, złożyć w większą całość i zdeponować w GenBank. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli zapoznać się z projektowaniem starterów i sond, edycją i składaniem sekwencji DNA oraz deponowaniem sekwencji w GenBank.
Cena netto: 1400 zł Pobierz
Zapisz się!
Genomika funkcjonalna u eukariota 07 - 08.03.2019
Opis kursu:
Sekwencjonowanie genomu jest dopiero wstępem do zrozumienia funkcjonowania organizmu na poziomie molekularnym. Kolejnym etapem jest odnalezienie w sekwencji genomu rejonów kodujących białka oraz RNA nie kodujących białek (miRNA, lcnRNA i inne) a następnie przewidzenie ich funkcji w organizmie. Pierwszym etapem regulacji ekspresji genów jest transkrypcja. Transkrypcja genów jest regulowana przez wiele czynników, część z nich można zidentyfikować analizując sekwencje DNA komputerowo. Kolejnym etapem regulacji ekspresji jest translacja. miRNA reguluje ekspresję wielu genów degradując ich mRNA lub blokując translację. Sekwencje w mRNA rozpoznawane przez miRNA można również zidentyfikować komputerowo i określić jakie miRNA mogą regulować ekspresję danego genu na etapie translacji. Jak połączyć cały zasób wiedzy na temat działania konkretnej komórki w jedną całość? W pewnym stopniu pozwalają to zrobić narzędzia opracowane przez Genome Ontology Consortium.
Cena netto: 1400 zł Pobierz
Zapisz się!
Przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania DNA na sekwenatorach nowej generacji 22 - 23.03.2019
Opis kursu:
Jednym z podstawowych zadań biologii molekularnej jest poznanie struktury i funkcji genomów. Rozwój metod pozwala sekwencjonować DNA coraz szybciej i dokładniej. Obecnie na rynku są aparaty kilku producentów – Illumina (MiSeq, HiSeq, NextSeq), Thermo Scientific (PMG, Proton), Pacific Biosciences (PACBIO RSII, Sequel), Oxford Nanopores (MinION, GridION, PromethION). Mają one różne możliwości i ograniczenia. Użytkownicy mogą wybrać odpowiadający im aparat lub zlecić sekwencjonowanie. Kluczowym momentem, wspólnym dla wszystkich aparatów jest właściwe przygotowanie bibliotek. Niniejszy kurs umożliwi Państwu praktyczne i teoretyczne zapoznanie się z przygotowaniem bibliotek do sekwencjonowania DNA.
Cena netto: 1400 zł Pobierz
Zapisz się!
Genetyka w ochronie przyrody 04 - 05.04.2019
Opis kursu:
Techniki molekularne, pozwalające na szybką i wydajną analizę zmienności genetycznej na poziomie DNA, sprawiły, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat dane genetyczne zaczęły być coraz powszechniej wykorzystywane w planowaniu ochrony gatunków zagrożonych. Do rąk naukowców oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska trafiło narzędzie umożliwiające dotarcie do informacji o funkcjonowaniu populacji, gatunków, jak i poszczególnych osobników, które niezwykle trudno byłoby uzyskać metodami tradycyjnymi. Charakterystyka procesów historycznych kształtujących obecne rozmieszczenie gatunków, określanie genetycznego podobieństwa między populacjami, czy identyfikacja procesów zachodzących w populacjach gatunków zagrożonych to tylko niektóre zagadnienia interesujące z punktu widzenia ochrony gatunkowej, a możliwe do analizowania dzięki technikom molekularnym. Program kursu jest owocem blisko dziesięcioletnich doświadczeń pracowników MIZ PAN w badaniach genetycznych zagrożonych gatunków krajowej fauny. Kurs skierowany jest do pracowników naukowych prowadzących badania nad gatunkami zagrożonymi oraz przedstawicieli wszystkich szczebli administracji zaangażowanych w ochronę środowiska. Głównym celem kursu jest zapoznanie uczestników z możliwościami, jakie daje wykorzystanie genetyki molekularnej w konstruowaniu skutecznych programów ochrony gatunkowej oraz charakterystyki różnych aspektów biologii i ekologii gatunków, które powinny być uwzględniane w takich działaniach.
Cena netto: 1400 zł Pobierz
Zapisz się!
Podstawy analizy wyników NGS 11 - 12.04.2019
Opis kursu:
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które chcą zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z analizą sekwencji otrzymywanymi z sekwenatorów nowej generacji. Niezależnie od tego, czy planują Państwo analizować dane samodzielnie, czy współpracować ze specjalistami w tej dziedzinie, na pewno warto wzbogacić swoją wiedzę o tego typu zagadnienia. Szkolenie oparte jest na programach funkcjonujących w środowisku Windows lub on-line, nie wymagających znajomości pracy z command line. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z programami do analizy danych NGS, formatami plików, kontrolą jakości danych NGS, przyrównaniem odczytów do genomu referencyjnego, pomiarem różnicowej ekspresji genów oraz analizą metagenomiczną. Podczas ćwiczeń stosowane będą programy UGENE, GATK, GenePattern, Galaxy, IVG.
Cena netto: 1400 zł Pobierz
Zapisz się!
Profilowanie ekspresji genów metodą qPCR 17 - 18.05.2019
Opis kursu:
Real-time PCR, czyli PCR w czasie rzeczywistym, zwany również ilościowym PCR (qPCR), stanowi modyfikację klasycznej reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Modyfikacja ta, przy zastosowaniu odpowiednich barwników i sond oraz odpowiedniej aparatury, umożliwia monitorowanie przyrostu produktu w każdym kolejnym cyklu trwania reakcji. Technika znalazła szerokie zastosowanie m.in. w badaniach naukowych, diagnostyce medycznej, kryminalistyce, przemyśle spożywczym itd.. Rozwój aparatury umożliwiającej jednoczesną analizę 384, 1536, 5184 próbek pozwala stwierdzić, że metoda ta należy do wysokoprzepustowych i może być z powodzeniem stosowana do profilowania ekspresji genów. Uczestnicy kursu zapoznają się z przebiegiem qPCR, kluczowymi parametrami wpływającymi na wynik reakcji, sposobami optymalizacji reakcji, doborem właściwych genów referencyjnych oraz analizą wyników nie tylko metodami standardowymi (podwójnej delty, Pfaffla) ale również zgodnej z wymaganiami MIQE (Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiment), normalizacją ekspresji genów do średniej geometrycznej z kilku genów referencyjnych.
Cena netto: 1400 zł Pobierz
Zapisz się!
Płynna biopsja (Liquid Biopsy) - detekcja biomarkerów 31 - 01.06.2019
Opis kursu:
Przez wiele lat w celu genetycznego zbadania nowotworu, konieczny był wycinek tkanki pobranej podczas biopsji lub operacji. Biopsja płynna (liquid biopsy- LB) stanowi odpowiednik klasycznej biopsji, ale źródłem badanych komórek lub kwasów nukleinowych jest krew, mocz lub ślina. Źródłem wolnokrążących kwasów nukleinowych mogą być normalne komórki (cell-free DNA - cfDNA; synonim - circulating DNA), komórki nowotworowe (cell-free circulating tumor DNA - ctDNA) lub komórki płodu (fetal DNA). Płynna biopsja ma tę zaletę, że jest mało- lub nieinwazyjna. Wydzielenie i analiza wolnokrążącego DNA dostarcza informację niezbędną do wykrywania i monitorowania chorób. Wydzielone DNA może być analizowane metodami Real Time PCR, digital PCR, sekwencjonownia NGS itd. Płynna biopsja może być wykorzystywana do badań przesiewowych, do wykrycia wczesnych, bezobjawowych faz rozwoju nowotworu, pozwala dobrać odpowiedni sposób leczenia, ocenić, czy jest ono skuteczne oraz określić ryzyko jego nawrotu. Wolnokrążące DNA istnieje nie tylko we krwi lecz również w ślinie i moczu. Niniejszy kurs pozwoli uczestnikom zapoznać się z metodami wydzielenia i analizy wolnokrążącego DNA.
Cena netto: 1400 zł Pobierz
Zapisz się!
Analiza komputerowa markerów mikrosatelitarnych 06 - 07.06.2019
Opis kursu:
Markery mikrosatelitarne znajdują szerokie zastosowanie w badaniach mechanizmów ewolucyjnych, które zachodzą w stosunkowo krótkim czasie. Za ich pomocą analizuje się migracje gatunków, określa efektywną wielkość populacji, jej heterozygotyczność pokrewieństwo osobników, dystans genetyczny itd.. Szczególne zastosowanie znajdują badania polimorfizmu mikrosatelitów u gatunków zagrożonych wymarciem, które często są populacjami izolowanymi o ograniczonym polimorfizmie i przepływie genów). Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z podstawami analizy statystycznej markerów mikrosatelitarnych, określeniu stopnia polimorfizmu, szacowania zmienności genetycznej, pomiarze zróżnicowania genetycznego między populacjami oraz w praktyczny sposób zapoznają się z obsługą i możliwościami programów do takiej analizy (FSTAT, GenAlEx, GENEPOP, MEGA, MSTool, RecodeData, STRUCTURE, STRUCTURE HARVESTER).
Cena netto: 1400 zł Pobierz
Zapisz się!
Analiza ekspresji genów w pojedynczych komórkach 14 - 15.06.2019
Opis kursu:
Analizy molekularne przeprowadzane są najczęściej na heterogennym materiale biologicznym, a uzyskane w ten sposób wyniki obrazują stan rzeczy istniejący w różnych typach komórek, w tym również tych, które nie są obiektem naszego zainteresowania. Badania przeprowadzone na próbkach tkankowych dają więc uśrednione wyniki reprezentowane przez dominujące ilościowo komórki. Niniejszy kurs ma na celu zapoznanie uczestników z techniką analizy ekspresji genów w małej liczbie komórek lub nawet w pojedynczych komórkach. Zarówno podczas kursu jak również po kursie uczestnicy mogą konsultować swoje problemy z zakresu prowadzenia doświadczeń. Mamy nadzieję, że tegoroczny kurs będzie okazją do pogłębienia teoretycznej i praktycznej wiedzy z analizy ekspresji genów oraz stworzy możliwość kontaktu osób z różnych środowisk naukowych.
Cena netto: 1400 zł Pobierz
Zapisz się!

Szkolenia zamknięte

Proponujemy indywidualne, dostosowane do potrzeb klienta, szkolenia zamknięte. Szkolenia te mogą mieć charakter teoretyczny, praktyczny lub teoretyczno-praktyczny, istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć u Państwa w laboratorium i na Państwa materiale. Nasi prowadzący to aktywni pracownicy naukowi mający wieloletnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej. Jesteśmy, aby służyć naszą wiedzą oraz pomocą w opracowaniu lub dostosowaniu metodyki analiz molekularnych do Państwa potrzeb (począwszy od ustawienia warunków reakcji PCR, Real Time PCR, sekwencjonowania, a skończywszy na analizie wyników badań, analizie bioinformatycznej itd.). Wspólnie z Państwem ustalamy zakres, tryb i termin szkolenia.